Domů O nás Zápisy Členové Projekty Fotogalerie Mapa Stáhněte si Kontakt Facebook

Obnova ovocného sadu na Sychráku

Název projektu: Zasaď svůj strom - Obnova sadu na Sychráku

Ovocný sad na Sychráku
Osoby zodpovědné za projekt: RNDr.Jana Koudelová, Ing.Miloš Rozkošný
Popis projektu (popis problému, cíl projektu, postup řešení):
Nedílnou součástí okolí našeho města Tišnova jsou aleje a sady ovocných stromů. Mimo zahrad různé velikosti u domů a alejí podél ulic v centru města tyto stromy postupně stárnou a jsou likvidovány. V minulosti byly některé lokality, zejména v místní části Pod Květnicí, odstraněny během výstavby sídliště. I když v současnosti probíhá výsadba dřevin v centru města, nejedná se z různých důvodů (nedostatek prostoru, praktická údržba, požadavky občanů) o ovocné dřeviny tradičních odrůd, které k naší krajině patří. Také se setkáváme stále více s názory, že vlastně stromy ve městě jsou hlavně zdrojem problémů, lidé si stěžují na opad listí a zralých plodů. Na druhou stranu se objevují hlasy žádající zachování zahradního a zeleného charakteru města a realizaci dvou plánovaných parků v centru města.
Lokalita Sychrák (k.ú.Tišnov), která leží na rozhraní vilové části města a panelového sídliště pod horou Klucanina, je částí tvořena extenzivním ovocným sadem. Část stromů ale již byla zlikvidována, a nebo dožívá. Přitom se také jedná o jednu z rekreačních ploch, kam lidé chodí na procházky, kde zejména větší děti tráví svůj volný čas, v zimě se zde na louce sousedící s prostorem sadu sáňkuje i lyžuje. Také zde vede cesta na novou rozhlednu obnovenou nedávno na vrcholu Klucaniny.
Ovocný sad na Sychráku
Pozemek je v majetku města Tišnova a v územním plánu se s touto lokalitou počítá jako s městskou zelení.
V roce 2001 došlo k prohlášení lokality za významný krajinný prvek (VKP) s cílem zachovat současný charakter lokality, tedy louky s výskytem zajímavých a chráněných rostlin a s ovocnými dřevinami. Rozloha celého VKP je 2,5 ha a rozkládá se v nadmořské výšce 280-310-335 m n.m. V popisu VKP je uvedeno, že se jedná o úpatní svahy Klucaniny západní až jihozápadní expozice a spodní část svahového žlebu s travobylinnými lady se zbytky starého ovocného sadu (třešně, višně, švestky) s druhově bohatými teplomilnými společenstvy. Do severního okraje VKP zasahuje borový lesík (Pinus sylvestris). Počítá se s pravidelným kosením a s případnou obnovou využití jako extenzivního sadu.

Ovocný sad na Sychráku
Cílem projektu je za podpory městského úřadu a za spolupráce místních škol a také dětí z dětského domova udržet charakter tohoto místa postupnou obnovou sadu a pravidelnou péčí o celou tuto lokalitu. Snahou občanského sdružení je mimo jiné uvedení principů tzv. místní Agendy 21 do praxe v našem regionu a dlouhodobé zapojení zájemců z řad veřejnosti do problematiky ochrany a péče o okolní krajinu a přírodu. Tento projekt by měl být součástí dlouhodobě plánované práce.
V roce 2003 se uskutečnil první ročník oslavy Dne stromů ve městě spojený s kulturním programem, odbornou exkurzí po zajímavých stromech města, výtvarnou soutěží dětí a výsadbou prvního stromu v jednom z plánovaných parků v centru města. Sdružení přispělo informačním letákem o památných stromech Tišnovska a s prezentací plánovaného parku pod kostelem. Naši pozornost přitáhl ovšem sad na Sychráku pro téměř neodkladnost zásahu, aby zůstala zachována kontinuita výsadby a také pro relativní finanční nenáročnost projektu. Současně i proto, že se nabízí zapojení dětí a mládeže do celé akce, což má další hlubší význam. Výsadba na Sychráku by zároveň mohla být hlavní akcí spojenou s oslavou Dne stromů v Tišnově. V roce 2004 jsme přistoupili k realizaci zamýšlené akce. Nazvali jsme projekt - pro žáky ze škol i veřejnost - „Zasaď svůj strom“. Jde o vytvoření vazby strom -> výroba papíru -> využití papíru -> sběr použitého papíru -> nový strom. Žáci budou ředitelstvím školy (tato akce již byla s nimi projednána a ředitelé uvažovaných škol - ZŠ Smíškova, ZŠ 28. října a osmileté gymnázium v Tišnově - přivítali tento projekt jako doplněk ekologické výchovy) vyzváni ke sběru starého papíru a 40% vytěžených peněz odevzdají do společné pokladny projektu a z nich budou financovány vedlejší náklady spojené s celou akcí (odměny pro děti, výlet pro nejúspěšnější třídy ve sběru apod.).


Ovocný sad na Sychráku

Projekt "Zasaď svůj strom" - rok 2004

Postup řešení:
1. výběr vhodných stanovišť na lokalitě Sychrák pro výsadbu; předběžné informování veřejnosti a městského úřadu o záměru pomoci při obnově ovocného sadu na Sychráku. Součástí kampaně byla prezentace záměru na internetu (stránky sdružení) včetně vyhlášení ankety k danému tématu. Název ankety vyhlášené 8.6.2004 zní „ Je potřeba aktivně se zabývat obnovou starých a nebo už zlikvidovaných alejí a sadů na Tišnovsku?“. K 22.8.2004 byl stav hlasování, ve kterém bylo zaregistrováno zatím 312 ohlasů, následující: 24% uvádí „ano a výsadby bych se rád zúčastnil“, 25% „ano, ale výsadby bych se nezúčastnil“, 24% „nemyslím si, že je to potřeba“ a 25% „je mi to jedno“,
2. jednání na městském úřadu a ve školách o spolupráci a podpoře projektu (již proběhlo – viz. „Cíl projektu“ a přílohy k žádosti),
3. terénní průzkum spojený s vypracováním projektu postupné obnovy sadu, výběr vhodných dřevin a odrůd po konzultaci s místními odborníky (již proběhlo na konci srpna 2004),
4. ověření možných dodavatelů dřevin,
5. informování o projektu, výběr termínu výsadby (plánuje se propojení s oslavou Dne stromů v Tišnově – navázání na 1.ročník této akce ve městě), pozvánka na výsadbu bude uveřejněna v druhé polovině září či na začátku října,
6. zajištění akce občanským sdružením – výsadba stromů odborníky ve spolupráci s dětmi, termín výsadby je plánován na víkend 23.-24.10.2004,
7. výroba cedulí se jmény školních tříd pro označení jednotlivých stromů,
8. příprava přírodovědné soutěže pro děti v den výsadby a vyhlášení vítězů soutěže současně s nejúspěšnějším třídním kolektivem ve sběru papíru. Soutěž bude organizována hravou formou a žáci získají hlubší znalosti o problematice ochrany přírody, o životě stromů, o zvířatech se stromy spojenými, o širších krajinných souvislostech,
9. vyhlášení vítězů soutěže. Dva odměněné kolektivy pojedou na jednodenní výlet do Botanické zahrady v Praze a do CHKO Pálava,
10. vyhodnocení celé akce, uveřejnění výsledků v místním tisku (Tišnovské noviny, VOX a na webových stránkách sdružení).

Ovocný sad na Sychráku

Doplnění k bodu 3. a 4.:
Po konzultaci na oddělení komunálních služeb městského úřadu a po projednání výsadby s místními znalci dané problematiky bylo rozhodnuto obnovovat sad v průběhu několika let ( v závislosti na vyhodnocení úspěšnosti první výsadby v létě 2005). V první fázi navrhujeme výsadbu dvanícti stromů do mezer po již vykácených stromech. Skladba dřevin by měla být následující: 4x třešně, 4x slivoně, 1x jeřáb moravský sladkoplodý, 1x jeřáb oskeruše, 1x jabloň (Jadernička moravská nebo Smiřické nebo Kožená reneta zimní) a 1x hrušeň. Případný dodavatel stromů může být pan Radim Pešek z Bojkovic, který vyjmenované dřeviny vyjma třešní a slivoní nabízí. Ty by mohly být získány např.od ZD Kaly u Tišnova.

Ovocný sad na Sychráku

Hlavní výstupy projektu:
1. zachování a postupná obnova sadu na lokalitě Sychrák v Tišnově. Udržení charakteru lokality, která je významným krajinným prvkem,
2. informování a zapojení veřejnosti ve městě včetně dětí do ochrany přírody a rázu krajiny v okolí Tišnova (dlouhodobý program sdružení),
3. snaha přispět k udržení genofondu tradičních ovocných odrůd v našem regionu.

Ovocný sad na Sychráku

Rozpočet projektu:
Položky rozpočtu Celkové náklady Požadavek na Nadaci Partnerství
Sadbový materiál – výše jmenované dřeviny (celkem 12 ks) 2 500 Kč 2 500 Kč
Výsadba a ochrana stromů, 1 400 Kč 1 000 Kč
Zajištění následné péče a zálivky dřevin *) 0 Kč
Vypracování projektu *) 0 Kč
Informační materiály a propagace akce, označení stromů 1 600 1 000 Kč
Program a odměny pro děti **) 0 Kč

Celkem 5 500 Kč + *) + **) 4 500 Kč

Poznámky k rozpočtu projektu:
*) po dohodě zajistí ze svých prostředků MěÚ Tišnov
(kontaktní osoba: Ing. Václav Drhlík, vedoucí oddělení komunálních služeb MěÚ Tišnov, nám.Míru 111,
666 19 Tišnov, tel. 549 439 830)
**) bude hrazeno částkou odpovídající 40% z výtěžku sběru papíru (v loňském roce se celková částka na jednotlivých školách pohybovala v řádu několika tisíc Kč)


Ovocný sad na SychrákuOvocný sad na SychrákuOvocný sad na Sychráku

Během oslav Dne stromů v roce 2004 byla provedena výsadba dvanácti stromů podle plánu. Celá akce proběhla přesně podle plánu zmíněného projektu.

Další aktivity na Sychráku

V roce 2005 byla k problematice obnovy sadu na Sychráku ve spolupráci s naším Sdružením vypracována specializovaná bakalářská práce paní Bc.Evy Blahoňovské na MZLU, Fakultě lesnické a dřevařské v Brně. Celá práce včetně grafických příloh a vizualizací sadu je k dispozici na městském úřadu a v ekoporadně na Náměstí 28.října. Autorka práce zmapovala zdravotní stav všech dřevin a to i těch, které jsme tam v roce 2004 vysadili spolu s pracovníky městského úřadu a s dětmi z tišnovských škol. Dále zhodnotila životnost všech dřevin a pro každou z nich navrhla vhodné zásahy do budoucna. Také určila dřeviny nutné ke skácení a návrh nových vhodných ovocných stromů. Podle této práce postupujeme při další obnově sadu na Sychráku. Mezi poslední aktivity spojené se sadem na Sychráku patří Den stromů v roce 2007. Po kulturním programu v sobotu 20.10.2007 proběhlo v neděli 21.10.2007 sázení dalších stromků na Sychráku. Jak je na tom sad na Sychránu se můžete sami přesvědčit jeho návštěvou. Procházkou s krásným výhledem na Tišnov. Miloš Rozkošný

Foto (c) Jaroslav Hrdina
Za sebevědomé Tišnovsko, Mánesova 706, 666 03 Tišnov, IČ 26635160
Bankovní účet číslo 210347344/0300