Domů O nás Zápisy Členové Projekty Fotogalerie Mapa Stáhněte si Kontakt Facebook

Zelené Tišnovsko

Cíle kampaně:

1. Přispět k zachování a obnově typického rázu krajiny Tišnovska.
2. Zapojit co nejširší veřejnost do ochrany přírody a krajiny Tišnovska.
3. Iniciovat jednání se zastupiteli města Tišnova o zapojení do projektu Zdravá města a přijetí trvale udržitelných principů Agenda 21, kterou vyhlásilo OSN.


Aktivity kampaně:

Hlavním cílem programu Zelené Tišnovsko je pomoci zachování a obnově
typického rázu krajiny Tišnovska jako harmonické kulturní krajiny s
významným počtem maloplošných chráněných území, cenných liniových a
plošných krajinných prvků. Životní prostor Tišnovska je nutné rozvíjet
s ohledem na zásady trvale udržitelného rozvoje, v němž má ochrana
přírody a krajiny za účasti co nejširší veřejnosti nezastupitelnou
roli.

Památné stromy - Cyklotrasy za jejich poznáním

Ač se to někomu nemusí zdát, pravdou je, že v regionu Tišnovsko je
mnoho stromů velikánů a pamětníků, z nichž některé jsou chráněny
zákonem jako památné. Cílem sdružení je pomoci při jejich mapování,
nejen těch oficiálně památných, ale i ostatních kulturně a krajinářsky
významných, přispět k jejich ochraně, informovat o nich veřejnost,
zasadit se o vyhlášení ochrany pro další stromy.

Na podzim roku 2003 byl připraven leták „Stromy v Tišnově“, který byl
distribuován zájemcům na akci Den stromů 10. října 2003. S jeho
aktualizovanou a rozšířenou podobou se můžete seznámit zde.

Ke Dni stromů v roce 2005 byla připravena anketa o nejkrásnější strom Tišnovska. Tato část naší činosti úspěšně pokračovala i v letech 2006 a 2007, kdy jsme opět připravili anketu o nejkrásnější strom Tišnovska. Více o výsledcích se dozvíte v příslušné rubrice.
a článcích. Od roku 2005 se snažíme vytvářet informační letáčky k několika trasám vhodným pro cykloturisty i pro pěší, které povedou v okolí Tišnova a Tišnovskem za zajímavými stromy a drobnými památkami. Trasy jsme objeli na kolech v roce 2005 a rámcově jsou navrženy takto: Tišnov - Lomnička - Železné - Drásov - Trnec - Tišnov; Tišnov - Předklášteří - Štěpánovice - Lomnička - Tišnov a Tišnov - koupaliště v Tišnově - Březina - Hradčany - Trnec - Tišnov. V roce 2006 byla uprave trasa pro cyklisty mezi tišnovským koupalištěm a Březinou a v také se započalo s úpravou chodníku a cesty okolo hradčanského nádraží. Tato část trasy je teď díky novému chodníku podél frekventované silnice bezpečnější pro chodce i cyklisty. První letáček byl vytvořen v roce 2005 a je k dispozici ke stažení na těchto stránkách
Obnova liniové a plošné zeleně na Tišnovsku

Naše město a jeho obyvatelé mají skutečně štěstí, že jsou zelení
doslova obklopeni: nejen lesy, zahradami, ale i posledními sady,
alejemi podél místních silnic a solitéry v krajině. I přesto, že se při rekonstrukcích a podobných stavbách v Tišnově na zeleň nezapomíná,
dochází k úbytku, likvidaci a poškozování městské zeleně v našem okolí.
Součástí této aktivity je trvalá snaha získat nebo pomoci zajistit prostředky na výsadbu dřevin, a to za účasti široké veřejnosti, žáků a studentů škol a zástupců města Tišnova. Např. aleje podél cesty od
Čimperka
, která byla v minulosti vykácena. Na výsadby chceme
používat ovocné dřeviny tradičních moravských odrůd.
Praktickou realizací cílů kampaně je i pomoc při obnově sadu na Sychráku, ochraně této cenné lokality a zvýšení informovanosti o jejích hodnotách.

Farské zahrady a parčík v zahradě MěKS – nové parky v centru města
V Tišnově není mnoho lokalit, kde by mohl vzniknout park. Místo pod
farskou zahradou a Na Hrádku se však pro park přímo nabízí. Městský
úřad zadal již v minulosti zpracování projektu, který v souladu s
územním plánem města navrhuje výstavbu parku mezi starým hřbitovem (při zachování lipové aleje) až po farské zahrady pod kostelem. Projektové studie jsou k nahlédnutí
v oddělení komunálních služeb na náměstí Míru 111.
Na realizaci parku se však v rozpočtu města prozatím nenalezly finanční prostředky. V roce 2006 svitla naděje na zbudování tohoto parku pomocí financí z nového dotačního titulu pro města a obce v ČR. Součástí jednoho vydání Tišnovska na podzim 2006 byla i anketa ke vzhledu parku pod kostelem a k tomu, jaké prvky by měl obsahovat (fontána, hřiště, počet laviček apod.). Dle informací úředníků z MěÚ Tišnov byl projekt přihlášen do zmíněné grantové soutěže avšak dotace získána nebyla. Bez větších investičních nákladů byl v letech 2003 a 2004 zřízen malý parčík v zahradě Městského kulturního střediska, kde byl u příležitosti Dne stromů 19. října 2003 slavnostně zasazen strom. Od podzimu 2007 probíhá rekonstrukce prostoru okolo legionáře na Náměstí 28.října, včetně úpravy parku a celé klidové zóny v centru města.

Voda v naší krajiněProtože voda hraje významnou roli v utváření krajiny Tišnova a okolí,
chceme za pomoci dobrovolníků věnovat pozornost
údržbě okolí řek a toků
– např. potoka Besénka, podél kterého se
lidé často prochází během vycházek na Květnici. Každé jaro bychom
chtěli zorganizovat čištění břehů od naplaveného nepořádku, zejména
plastů, skla apod. materiálů.

V našem okolí se nachází také několik menších
mokřadních lokalit
, které jsou pro naši přírodu cenné – např.
Pilský rybníček (zazemňující se malý rybník směrem z Lomnice na Osiky), dále rybníček mezi Lomničkou a Šerkovicemi, mokřad na Veselském chlumu, atd). Je nutné vyčistit jejich okolí a pokusit se
zabránit jejich znečišťování.

Současně se v rámci této kampaně snažíme sledovat správní řízení související se zásahy na vodních tocích v celém správním obvodu města Tišnova.

Agenda 21 na TišnovskuZapojení Tišnovska do projektu Zdravá města a přijetí principů Agendy
21 dá občanům alespoň morální záruku,
že se náš region bude ubírat i nadále směrem harmonického rozvoje s
ohledem na ekologii a kvalitní životní prostředí bez ohledu na aktuální
výsledky místních voleb, dále může pomoci k posílení turistického
potenciálu oblasti. Zapojením do projektu získá region další možnost
prezentace jak na národní, tak na celoevropské úrovni.

První jednání s panem starostou Ing. Františkem Svobodou na toto téma
proběhlo 5. listopadu 2003.
Od tohoto data jsme se snažili přispět k diskusi o přínosech a dle některých partnerů diskuse i o potřebnosti a rizicích zapojení do sítě "Zdravých měst". Do současnosti se však napojení do této sítě nepodařilo. I když máme štěstí, že město Tišnov a celý region Tišnovska má poměrně zdravé a kvalitní životní prostředí, myslíme si, že oficiální zapojení do této sítě přinese zvýšení kreditu města v rámci celé České republiky. A to i za trochu zvýšené administrativy stojí za to!

Materiály:Mapy spravních oblastí
Podklady

Generální info z Odboru životního prostředí.

Průběh kampaně:

28.7.2003:

Žádost o poskytování informací o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních na Odboru životního prostředí.

4.8.2003:

jsme obdrželi kladnou odpověď.

Tato žádost je pravidelně každoročně aktualizovaná a podávána znovu na příslušný odbor městského úřadu.
Za sebevědomé Tišnovsko, Mánesova 706, 666 03 Tišnov, IČ 26635160
Bankovní účet číslo 210347344/0300