Domů O nás Zápisy Členové Projekty Fotogalerie Mapa Stáhněte si Kontakt Facebook

Průběh kampaně "Potřebuje Tišnovsko supermarkety 2004"


Od roku 2004 do pol. roku 2007


Žádný detailněji propracovaný záměr na výstavbu samostatného supermarketu se ve městě neobjevil. Zastupitelstvo města však podpořilo výstavbu multifunkčního centra naproti budově nádraží, kde budou prostory pro sportovní vyžití, relaxaci, stravování a jednu širokosortimentní prodejnu.

24.5.2004


Výsledky kampaně byly rozeslány formou tiskové zprávy do médií. V deníku Rovnost vyšel článek "Občané stojí proti supermarketům", který celý průběh shrnuje. Zveřejňuje se zde také závazek starosty města ing. Svobody, že záměry na výstavbu dalších supermarketů budou konzultovány s občany. Celý článek si můžete přečíst zde.

Duben 2004


Rada města nechává v reakci na občanskou iniciativu a petici zpracovat odbornou studii "Maloobchod v Tišnově - současný stav a možnosti rozvoje". Z poznatků autora RNDr. Zdeňka Szczyrby PhD. z Univerzity Palackého v Olomouci vyplývá, že pro vyvážený rozvoj města by v Tišnově měly stát 1-2 supermarkety o celkové rozloze 1600 m2.

13. 2. 2004


Starosta města Tišnova zaslal odpověď na petici proti nekoncepční stavbě supermarketů v Tišnově, ve kterém mimo jiné uvádí: "Zastupitelé města Tišnova i pracovníci příslušných odborů svým způsobem vítají iniciativu občanského sdružení a v podstatě se přiklání k názoru, že je nezbytně nutné velmi pečlivě a zodpovědně posuzovat podnikatelské iniciativy směrující k výstavbě "supermarketů" na území města Tišnov, a že zájem o výstavbu těchto zařízení je jednoznačně nutné podřídit potřebám města. Bude proto snahou každý předložený záměr na plánovanou výstavbu vyhodnotit jak z hlediska vhodnosti jeho situování, a to zejména v centrální části města, tak z pohledu přijatých urbanisticko architektonických zásad. Nelze sice v centru města zakázat obchodní činnosti, ale lze trvat na dodržení funkčních i prostorových regulací, které byly stanoveny regulačním plánem řešícím přednádražní městskou část. Je to jediné území v centrální části města, které svým charakterem "přestavbového území" by mohlo poskytnout prostor pro tyto aktivity."

14. 1. 2004


Starosta města Tišnova ing. František Svoboda zaslal dopis občanskému sdružení Za sebevědomé Tišnovsko, ve kterém sděluje, že považuje za nezbytné „projednat návrh odpovědi na petici na zasedání Zastupitelstva města Tišnova, které se bude konat dne 12. února 2004 a
poté zaslat vyjádření, které bude obsahovat stanovisko zastupitelů města“.

29. 12. 2003


Došlo k otevření prvního tišnovského supermarketu. V areálu bude
postavena i benzínová stanice, jejíž výstavbu jsme se pokusili neúspěšně připomínkovat. Druhému nadnárodnímu řetězci je soukromým subjektem nabízena jiná lokalita na katastru města. Tento záměr se nakonec neuskuteční.

18. 12. 2003


Zástupci občanského sdružení Za sebevědomé Tišnovsko a místních živnostníků předali petici proti stavbě supermarketů v Tišnově. Podepsané petiční archy si převzal starosta města Tišnova v průběhu zasedání zastupitelstva. Petici od 7.11. do 15.12. podepsalo přes
1200 občanů
Tišnovska. Z okolních obcí to byly především Dolní a Horní Loučky, dále Čebínsko a Lomnicko.
Text petice je ke stažení zde.
petice.pdf

Organizátoři kampaně s podporou veřejnosti požadují, aby zastupitelé pečlivě zvažovali výstavbu dalších supermarketů v Tišnově a před jejich schválením si nechali vypracovat odbornou studii, která
by posoudila vliv supermarketů na místní obchod, živnostníky a život ve městě.
Odborná studie by mohla být vypracována ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně. V případě převahy negativních dopadů navrhují organizátoři kampaně zavést regulativy do územního plánu, které by na území města výstavbu dalších supermarketů znemožnily. Ekologicko-právní servis poskytl občanskému sdružení Za sebevědomé Tišnovsko právní podklady k těmto opatřením.

Organizátoři petice navrhují projednat postup města ve vztahu k nadnárodním řetězcům na nejbližším zastupitelstvu (12. 2. 2004) za účastni živnostníků i široké veřejnosti.
Text prohlášení je ke stažení zde.
prohlaseni.pdf

10.12. 2003Od 18.30 se uskutečnila beseda o supermarketech a situaci
maloobchodu v Tišnově v místním kinosále. Besedu vedla moderátorka tišnovské televize Alena Šedivá. Ke kulatému stolu zasedli: Jaroslav
Hrdina (Za sebevědomé Tišnovsko), Filip Fuchs (Nesehnutí), Milada Halouzková (tišnovská maloobchodnice a malovýrobce), Zdeňka Dohnálková (tišnovská zastupitelka), místostarostové města Tišnova, zástupci maloobchodní sítě Brněnka a zástupkyně velkoobchodu RAPO. Pozvánku na besedu obdrželi všichni občané Tišnova (vytištěno na letáku o supermarketech, který byl distribuován do každé domácnosti spolu s místním čtrnáctideníkem Tišnovské noviny) i občané okolních obcí
(prostřednictvím místních obchodů). Z veřejnosti a živnostníků
se besedy zúčastnilo cca 60 občanů.

8. 12. 2003


Zástupci maloobchodníků, malovýrobců i velkoobchodů předali otevřený dopis starostovi města Tišnova Františku Svobodovi. Jedná se vyjádření nesouhlasu s výstavbou dalších supermarketů na území města Tišnova. Text dopisu podepsalo 92 podnikajících subjektů na území Tišnova a v okolních obcích: "Vážený pane starosto, my podnikatelé
a živnostníci z Tišnova a okolí nesouhlasíme s výstavbou supermarketů v Tišnově. Tímto otevřeným dopisem apelujeme na Městský úřad v Tišnově, aby přehodnotil svůj postoj k výstavbě dalších supermarketů. Tyto velkoprodejny brání existenci drobných a středních podnikatelů a živnostníků, kteří jim nemohou konkurovat a musí ukončit svou činnost."

20. 11. 2003


Společně s Tišnovskými novinami byl do všech domácností distribuován informační leták o vlivech supermarketů na místní obchod, podnikání a kvalitu života. Letáky si také mohli přečíst občané z obcí Tišnovska v místních obchodech.
Text letáku je ke stažení zde.
super.pdf

28. 7. 2003


Zaslali jsme žádost o kopii územního rozhodnutí ve věci Penny marketu v souladu se zákonem č. 106/1999Sb. Odpověď s kopií územního rozhodnutí jsme obdrželi 31. 7.

Přečerpávací stanice pohonných hmot


5. 11. 2003 jsme se zúčastnili osobního projednání výstavby benzínové pumpy se starostou města Tišnova. Vzhledem k tomu, že z žádných dotčených orgánů jako je např. Povodí Labe nemá k výstavbě negativních připomínek, zastupitelstvo výstavbu schválilo.

Zde jsou naše připomínky:

Podle zápisu jednání zastupitelstva města Tišnova (dále ZM) č. 5/2003 ze dne 26. 6. 2003, které bylo otištěno v Tišnovských novinách, ZM pod bodem 16 schválila "Zapracování a projednání dílčí změny územního plánu sídelního útvaru Tišnov, spočívající ve změně funkční regulace pro možnost umístění čerpací stanice pohonných hmot na
ploše pro veřejnou vybavenost (Ov-služby, nezávadná výroba) u ul.
Cáhlovské (prostor mezi budovanou přeložkou státní silnice III/3771 a
železničním tělesem). Funkční regulace bude změněna z činností a
zařízení pro toto území nepřípustných na činnosti a zařízení podmínečně přípustné."
Z výše uvedených informací plyne, že v prostoru ul. Cáhlovská vedle
budovaného supermarketu Penny market má vyrůst benzínová pumpa. Protože se jedná o pozemek v záplavovém území řeky Svratky, je nutná změna územního plánu, který dosud podobný druh stavby na tomto území zakazoval.
Stanovisko občanského sdružení k výstavbě čerpací stanice si můžete
přečíst v dopise, který jsme zaslali městskému zastupitelstvu.
Dopis_MZ_01
Za sebevědomé Tišnovsko, Mánesova 706, 666 03 Tišnov, IČ 26635160
Bankovní účet číslo 210347344/0300