Domů O nás Zápisy Členové Projekty Fotogalerie Mapa Stáhněte si Kontakt Facebook

Supermarkety

Cíle kampaně:

1. Upozornit na negativní vlivy nadnárodních řetězců na kvalitu života místních obyvatel.
2. Zapojit v co nejširší míře veřejnost do diskuze.
3. Připomínkovat všechny vznikající stavby s ohledem na životní prostředí a krajinu.


Záměr „Tišnov - obchodní a školicí centrum Trnec“

23.6.2015 Krajský úřad Jihomoravského kraje zrušil stavební povolení na Obchodní centrum Trnec

Krajský úřad zrušil stavební povolení na Obchodní centrum Trnec, které vydal Městský úřad Tišnov, neboť v něm zjistil rozpor s právními předpisy. Toto rozhodnutí je konečné. Více se dozvíte v přiloženém dokumentu.

20.5.2015: Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Krajského úřadu JMK proti územnímu rozhodnutí na OC Trnec

26.1.2015: Krajský úřad Jihomoravského kraje podal kasační stížnost proti rozhodnutí KS v Brně

13.1.2015: Krajský soud v Brně zrušil územní rozhodnutí na Obchodní a školící centrum Trnec

Soud uznal námitku Sdružení majitelů nemovitostí Tišnovska a spolku Za sebevědomé Tišnovsko k výskytu kudlanky a absenci pokračování biologického průzkumu v lokalitě. Rozhodnutí soudu je k dispozici zde.

17.8.2012: Podání odvolání do rozhodnutí o umístění stavby

V pátek 17.8. jsme podali odvolání do rozhodnutí o umístění stavby z důvodu nerespektování zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších procesních pochybení.

19.7.2012: MěÚ: Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

Dne 19.7.2012 Stavební úřad vydal územním rozhodnutím souhlas o umístění stavby „Obchodní a školicí centrum Trnec“.

22.5.2012: Přednáška: O plánování a možnostech rozvoje města

Ve spolupráci s městem Tišnovem Vás zveme na přednášku významného brněnského urbanisty a architekta ing. arch. Jaroslava Dokoupila, která se bude konat dne 22. 5. 2012 v 18 hodin ve velkém sále MěKS, Mlýnská 152, Tišnov.

7.5.2012: Podání námitek k územnímu řízení

Dne 7. dubna jsme podali námitky ve věci územního řízení „Obchodní a školicí centrum Trnec“.

24.4.2012: Veřejné setkání "Trnec - věc soukromá nebo veřejná?"

Veřejné setkání se uskutečnilo za účasti radních i zastupitelů města Tišnova, místních podnikatelů, obyvatel místní části Trnec a dalších.

20.3.2012: Podpora Nadace Via

Nadace VIA Nadace Via se rozhodla podpořit naši iniciativu otevřít veřejnou diskusi o podobě plánovaného záměru v místní části Trnec. Koordinátorem kampaně se stal člen sdružení ing. František Dospíšil, kontakt: sebevedome@tisnovsko.eu, tel. 734 461 107.

20.3.2012: Dopis zastupitelům

V dopise zaslaném zastupitelům jsme připomněli, že každý z nich má možnost aktivně utvářet tvář města. Demokratické zřízení našeho státu umožňuje každému zastupiteli, aby aktivně hájil zájmy občanů. V územním řízení se za obec vyjadřuje a rozhoduje Rada města, podle Zákona č. 128/2000 Sb., par. 84, odstavce 4, si pravomoc rozhodnout může hlasováním přivlastnit i zastupitelstvo.

Zároveň jsme zastupitelům prezentovali naše stanoviska k záměru Trnec - obchodní a školicí centrum:

  1. Jednoznačně podporujeme dostatečnou vybavenost obchodní infrastruktury v místních částech Tišnova. Naším cílem tak není znemožnit obyvatelům sídliště Klucanina a Trnce dostupné nákupy. Jde nám o udržitelnou formu obchodní infrastruktury, citlivou k nejbližším sousedům i městu jako celku. Považujeme za vážný nedostatek, pokud bude plánované obchodní centrum ve stávající podobě postaveno na úkor kvality bydlení dotčených sousedů. Věříme, že realizovat stavbu na soukromém pozemku neznamená, že může být realizována v jakékoliv podobě.
  2. Naše přesvědčení, že supermarkety nelze považovat za zdravou konkurenci, vychází z faktů, které dokládají, že tento typ obchodů zcela zdeformoval český trh. Nadnárodní řetězce ovládají 85 % trhu s potravinami v ČR, uzavírají mezi sebou kartelové dohody, tlačí své dodavatele do nízkých výkupních cen, které sotva pokryjí náklady. Zprávy o zjištěních České obchodní inspekce týkající se podvodných praktik řetězců, díky kterým se v supermarketech prodává zboží neodpovídající normám a předpisům, plní pravidelně stránky médií. Nejedná se tedy o zdravý a vyrovnaný trh, kde mají všichni stejnou šanci a kde je kladen důraz na kvalitu. Rozhodnutí o způsobu vybavení místní části Trnec a Klucanina má tedy mnohem širší souvislosti, než je v současné době zřejmé.
  3. Jak vyplývá ze studie „Maloobchod v Tišnově – současný stav a možnosti rozvoje“ z r. 2004, usilovat o ještě větší možnost výběru potravinářského sortimentu formou velkoprodejny není nezbytně nutné a vede k jasné podpoře konzumního způsobu života a nakupování zbytečného množství potravin.
  4. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou v Tišnově již 4 velkoprodejny (včetně AZ centra) může být časem omezena volba nakupujících, kteří si přejí nakupovat jinde než v supermarketech. Dle našeho průzkumu už v této situaci dochází k úbytku pracovních míst v obchodech místních živnostníků s každým novým supermarketem. Vzhledem k postupné likvidaci menších obchodů může dojít k omezení nabídky v některých lokalitách. Pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené, starší občany a občany, kteří rádi nakupují u místních živnostníků, tak nemusí po výstavbě Billy o ploše 800 m2 zůstat jiná možnost nákupu než v supermarketu.

11.3.2012: "Z popelnice do lednice" a debata s Milanem Štefancem z Nesehnutí

V neděli 11.3.2012 v 17 hodin proběhlo v kině Svratka. promítání filmu "Z popelnice do lednice" s následnou debatou s Milanem Štefancem z Nesehnutí, který se ve svém programu Zaostřeno na hypermarkety věnuje právě nákupním řetězcům, např. kontroverznímu Bauhausu v brněnských Ivanovicích.
Film byl součástí festivalu Jeden svět.

14.2.2012: Odvysílání reportáže Českého rozhlasu Brno

Redaktorka Zuzana Kopuletá natočila o záměru na Trnci reportáž, kde dala prostor k vyjádření zástupcům místních občanů a sdružení Za sebevědomé Tišnovsko, vedení radnice i stavebního úřadu. Poslechněte si vše ze záznamu: upoutávku na pořad, první část reportáže a druhou část reportáže.

6.2.2012: Vyjádření občanů

Občané dotčení záměrem sepsali své připomínky a zaslali je do redakce Tišnovských novin. Obávají se především zhoršení kvality života a vyslovují nesouhlasné stanovisko. Občanskou vybavenost v místě záměru vítají, avšak v menším rozsahu. Celý text je k dispozici ZDE.

2.2.2012: Prezentace na zastupitelstvu

Ve čtvrtek 2. února představili zástupci investora celý záměr. Na prezentaci reagovala zhruba dvacítka občanů, která pokládala doplňující otázky a vyjadřovala své připomínky i celkový nesouhlas.

20.1.2012: Otevřený dopis zastupitelům města Tišnova

Zástupci sdružení Za sebevědomé Tišnovsko o.s. se detailně seznámili se záměrem firmy EMBRA,s.r.o., „Tišnov - obchodní a školicí centrum Trnec“, který představuje vybudování obchodního a školicího centra, parkoviště a parkovacího domu ve stávajícím areálu pily Tišnovská dřevovýroba s.r.o., kdy provoz pily bude zrušen a budovy odstraněny. Investor plánuje velkoprodejnu pronajmout společnosti REWE Group (provozující obchodní řetězce Penny market a Billa) a další prostory restaurace a několika menších prostor nabídnout jiným podnikatelským subjektům.

Vzhledem k existenci již tří velkoplošných nadnárodních prodejen v západní polovině města považujeme vybudování jedné další za zcela nadbytečné. Tento názor vychází ze studie „Maloobchod v Tišnově – současný stav a možnosti rozvoje“ z r. 2004, ze které vyplývá, že průměrného plošného standardu 373 m2 prodejní plochy na 1000 obyvatel bylo dosaženo již existencí tehdy jediného Penny Marketu. Ostatní otevřené supermarkety (Albert, Tesco) pak tento standard výrazně převyšují.

Návrh představuje typový komerční objekt s nápadnou fasádou pokrytou sendvičovými panely, architektonická hodnota stavby je tedy velice nízká. Z hlediska urbanistické koncepce toto řešení neplní městotvornou funkci, ani zde není respektován charakter okolní zástavby rodinných domů. Také s ohledem na platný územní plán se návrh jeví jako problematický - záměr se dle výkresu urbanistického řešení ÚPN SÚ Tišnov nachází v ploše výrobních aktivit označených Vp/x (výrobní aktivity s požadavkem na zlepšení životního prostředí), kde jsou komerční aktivity podmínečně přípustné, avšak musí splňovat požadavek nezávadnosti vůči okolní obytné zástavbě.

Z hlediska životního prostředí je navrhovaný záměr pro lokalitu a její okolí předimenzovaný a byl by zdrojem narušení a následného trvalého zhoršení kvality životního prostředí. Jedná se především o rizika způsobené zvýšenou dopravní a provozní zátěží:

  • zvýšení hladiny hluku způsobené průjezdem nákladních vozidel
  • znečištění ovzduší provozem plynové kotelny, parkovacího domu a venkovního parkoviště
  • světelného znečištění po dobu předpokládaných dlouhých provozních hodin supermarketu

Navíc jsme přesvědčeni, že výstavba dalšího supermarketu by již byla pro místní živnostníky přímo likvidační. V době, kdy se většina měst o počtu 5 až 15 tisíc obyvatel přesvědčuje, jaký má zřízení více než jednoho supermarketu negativní dopad na infrastrukturu obce, je opakování stejné chyby nerozumné (viz situace ve Velkém Meziříčí, Kuřimi aj).

Myslíme si, že lepší variantou je vzít si příklad z pozitivních a nevšedních řešení a zvolit pro naše město takové, které zajistí občanům jak práci u místních živnostníků, tak možnost nakupování od místních prodejců, neboť tento přístup zajistí kontinuitu a soudržnost města a jejich obyvatel.

V lokalitách, kde služby chybí (např. v severovýchodní části Tišnova), se nabízí možnost vybudovat městské prostory a nabídnout je k provozování místním, již osvědčeným živnostníkům. Věříme, že město Tišnov je výjimečným městem, a tudíž si zaslouží výjimečná řešení. Lokalita končícího provozu pily je typickým územím tzv. brownfields a zaslouží si revitalizaci kvalitním návrhem s převahou bytové zástavby, s menší občanskou vybaveností a se zapojením místních živnostníků.

Zároveň se domníváme, že pro zdravý a společensky harmonický rozvoj města je nezbytná komunikace mezi radními a drobnými i středními živnostníky, kteří svou prací přispívají k zaměstnanosti i vyvážené obslužnosti regionu. Pravidelné setkávání s nimi by umožnilo lépe rozhodovat o dalším vývoji ve městě. Zároveň by bylo vhodné vytvořit prostor pro předávání požadavků občanů na kvalitu některých služeb. Jako první krok tedy požadujeme po vedení města, aby svolalo veřejné projednání předkládaného záměru.

Projekt je nyní ve fázi zjišťovacího řízení (ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí), v jehož rámci bylo možné podávat připomínky na Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Do projektové dokumentace je možno volně nahlédnout na Odboru správy majetku a investic MěÚ Tišnov.

27.12.2011: Vyjádření zaslané na Odbor ŽP JMK

V rámci posuzování vlivů na životní prostředí jsme se zapojili do zjišťovacího řízení a zaslali k záměru „Tišnov – obchodní a školící centrum Trnec“ připomínky na Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Celý text je k dispozici zde.

Studie o možnostech rozvoje maloobchodu v Tišnově - vypracoval RNDr. Zdeněk Szczyrba, katedra geografie PřF UP, duben 2004.

Studie

Cesta ke spokojeným nákupům?

6.12.2010
Minulý měsíc byl v centru Tišnova otevřen nový supermarket, který provozuje firma Ahold. Developery a soukromými investory jsou plánovány celkem tři další supermarkety (Tesco na Mlýnské ulici, Interspar v lokalitě Za Mlýnem a Billa v prostoru bývalé pily na Trnci). Pro mnoho občanů jsou to vítané zprávy, protože v naznačeném vývoji vidí výrazné zlepšení nákupních podmínek. Povede však uskutečnění těchto projektů k opravdu větší spokojenosti občanů?

Dlouhodobě podporujeme všechny snahy o zachování a zlepšení nakupování jak v centru Tišnova, tak i v jeho v obytných částech. Proto vítáme současnou snahu města Tišnova řešit absenci obchodu v nové části města Na Honech, kde developeři stavět nechtějí a kde je obchod s potravinami a základní drogerií velmi potřebný.

S výstavbou prodejny Tesco na Mlýnské ulici však nesouhlasíme. V roce 2008 byl městskému zastupitelstvu firmou Fuertes Development představen „polyfunkční objekt“ se třemi podlažími, který měl obsahovat nákupní pasáž s malými obchody, byty a prodejnu potravin. Parkování pro rezidenty i návštěvníky bylo plánováno v podzemním podlaží. Již tehdy bylo jasné, že takový objekt ke zlepšení životního prostředí v centru města nepřispěje, ale rozšíření bytových možností bylo důvodem, proč mnozí zastupitelé pro projekt hlasovali a tento projekt podpořili (stavba je plánována zčásti i na městských pozemcích). V roce 2010 však došlo ke změně projektu, údajně kvůli nevhodnému geologickému podloží, a to tak, že objekt má být snížen na jedno podlaží a nebudou v něm ani byty, ani více plánovaných menších prodejen či provozoven, pouze supermarket pro firmu Tesco a dvě malé plochy pro jiné prodejny.

Necháme-li stranou zjevnou nepotřebnost dalšího supermarketu v této části města(ve vzdálenosti do 500 metrů jsou další tři velké prodejny tohoto typu), vznikne zde zejména problém dopravní a návazně problémy související s bezpečností , zdravím a hygienou životního prostředí obyvatel města (zvýšení počtu projíždějících i parkujících automobilů, zvýšení hlučnosti, emisí výfukových plynů a polétavého prachu). Vlivem sousedství hory Květnice je centrum Tišnova malé a jeho ulice jsou úzké. Dopravní situace ve městě je již nyní neuspokojivá a napjatá a je proto zřejmé, že výstavbou Tesca v prostorově omezeném prostředí historické zástavby se dopravní zatížení zvýší natolik, že bude docházet ke kolapsovým situacím. Chceme rovněž upozornit na to, že unifikovaný oplechovaný kubus, který je pro stavby Tesco příznačný, je pro dané místo urbanisticky nevhodný a rušivý.

Za poměrně zdařilou a pro rozvoj městského centra prospěšnou naopak považujeme nedávno postavenou budovu na rohu ulic Mlýnské a Brněnské, ve které je kromě ČSOB několik obchodů drobných podnikatelů a v prvním patře nábytkářské studio. Domníváme se, že k hodnotám a kvalitám života ve městě našeho typu patří i pestrá škála malých obchodů a provozoven. Jejich životaschopnost je ale výstavbou nadměrného počtu supermarketů ohrožována. Je možné namítnout, že ceny v tradičních obchodech bývají o něco vyšší než v řetězcových velkoprodejnách. Kupující je v nich ale v osobním kontaktu s prodávajícím a je jeho skutečným zákazníkem, na kterém mu záleží. Pestré a relativně klidné městské centrum je přitažlivé pro obyvatele i návštěvníky. Musí být však zároveň bezpečně průchodné, chodec nemůže být čímsi rušivým a v podstatě nežádoucím. Není možné, aby se náměstí a okolní ulice stávaly hlavně místem pro průjezd a parkování aut, jak se dosud v Tišnově děje.

Domníváme se, že město Tišnov by mělo nechat vypracovat jasně stanovenou urbanistickou koncepci, podle které by byl zvažován jak vzhled, tak umístění a funkčnost nových staveb. Koncepce by mohla mít formu regulačního plánu, řešícího veřejná prostranství, která v územním plánu řešit nelze. Vymezila by ulice, náměstí a parky, a tedy i hranice mezi soukromým a veřejným prostorem. Nedocházelo by k takovým situacím, jako dnes, kdy je v cenné části historického centra plánována velká soukromá stavba, která znehodnotí veřejný prostor.

Chceme supermarket Za Mlýnem?

Otevřený dopis investorovi

8. února 2008 jsme zaslali otevřený dopis vedení firmy Spar, která hodlá postavit supermarket v lokalitě Za Mlýnem. Uvádíme zde naše námitky proti plánované stavbě.

Otevřený dopis starostovi

17. ledna 2008 jsme na jednání zastupitelstva předali otevřený dopis starostovi města Tišnova ing. Františku Svobodovi, ve kterém jsme shrnuli naše námitky proti připravované výstavbě supermarketu v lokalitě Za Mlýnem. Dopis, který si můžete přečíst zde, svým podpisem podpořilo 55 obyvatel Zamlýna a během čtyř dní dalších 200 obyvatel Tišnovska. V této době očekáváme vyjádření pana starosty k našim námitkám.

Výzva "Chceme supermarket Za Mlýnem?"

22. listopadu 2007 jsme informovali obyvatele Tišnova o záměru soukromého investora postavit v jejich sousedství supermarket o rozloze 1500m2 s parkovištěm pro 97 automobilů. Konkrétně se jedná o projekt "Výstavba širokosortimentní prodejny, Tišnov, ul. Za Mlýnem" na louce naproti Benzině. Detailní popis projektu na nový supermarket je k prostudování zde - oznámení záměru(doc), popis záměru(pdf). Naše sdružení sepsalo k 12. říjnu 2007 své připomínky a předalo je na krajský úřad. Znění dopisu si můžete přečíst zde , stejně jako následné úřední rozhodnutí(doc). V této chvíli je tedy nejvyšší čas vyjádřit se, zda si Tišnované přejí supermarket na tomto místě. Osobně se domníváme, že nový supermarket do "Zamlýna" nepatří. V současné době je okolí této lokality již zatěžováno frekventovanou státní silnicí a po výstavbě supermarketu by zde automobilů ještě znatelně přibylo. Nejsme ale žádnou profesní organizací, vše, čím se zabýváme, děláme v rámci našeho volného času. Proto jsme oslovili obyvatele, kterých se plánovaný supermarket přímo dotýká s výzvou, aby dali najevo, zda si jeho umístění "Za Mlýnem" přejí či nikoliv, a tak dali případné aktivitě na zastavení výstavby jasný impulz. Nechceme, aby se o stavbě supermarketu dozvěděli až ve chvíli, kdy již nepůjde nic změnit. Naše občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko, které funguje na dobrovolné bázi a v loňském roce založilo Ekoporadnu Tišnovsko, se kromě dalších aktivit dlouhodobě věnuje negativnímu dopadu supermarketů na život ve městě. Co konkrétně nepříznivého tyto obchody přináší městu jsme shrnuli do přehledného letáku. Na téma supermarketů diskutujeme od roku 2003 (viz. průběh kampaně na těchto stránkách), tedy od doby výstavby Penny marketu, s veřejností i zastupiteli. Rada města nechala v dubnu 2004 na náš popud zpracovat odbornou studii "Maloobchod v Tišnově - současný stav a možnosti rozvoje", jejímž autorem je RNDr. Zdeněk Szczyrba PhD. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ze studie vyplývá, že pro vyvážený rozvoj města by v Tišnově měly stát 1-2 supermarkety o celkové rozloze 1600 m2. Vzhledem k tomu, že v současné době je již jedna širokosortimentní prodejna v Tišnově provozována a druhá se začne v nejbližších měsících stavět naproti vlakovému nádraží, je předkládaný záměr zcela v rozporu s doporučením studie. V dohledné době se očekává také výstavba širokosortimentní prodejny v nové zástavbě Na Honech, kde není prozatím zajištěna základní občanská vybavenost. Celá studie je ke stažení zde.

A co si o nové výstavbě myslíte vy? Napište nám na sebevedome@tisnovsko.eu !
Koordinátoři kampaně:


Karolina Krátká
Jaroslav Hrdina

Chceme supermarket Za Mlýnem?

Otevřený dopis investorovi

8. února 2008 jsme zaslali otevřený dopis vedení firmy Spar, která hodlá postavit supermarket v lokalitě Za Mlýnem. Uvádíme zde naše námitky proti plánované stavbě.

Otevřený dopis starostovi

17. ledna 2008 jsme na jednání zastupitelstva předali otevřený dopis starostovi města Tišnova ing. Františku Svobodovi, ve kterém jsme shrnuli naše námitky proti připravované výstavbě supermarketu v lokalitě Za Mlýnem. Dopis, který si můžete přečíst zde, svým podpisem podpořilo 55 obyvatel ZaMlýna a během čtyř dní dalších 200 obyvatel Tišnovska. V této době očekáváme vyjádření pana starosty k našim námitkám.

Výzva "Chceme supermarket Za Mlýnem?"

22. listopadu 2007 jsme informovali obyvatele Tišnova o záměru soukromého investora postavit v jejich sousedství supermarket o rozloze 1500m2 s parkovištěm pro 97 automobilů. Konkrétně se jedná o projekt "Výstavba širokosortimentní prodejny, Tišnov, ul. Za Mlýnem" na louce naproti Benzině. Detailní popis projektu na nový supermarket je k prostudování zde - oznámení záměru(doc), popis záměru(pdf). Naše sdružení sepsalo k 12. říjnu 2007 své připomínky a předalo je na krajský úřad. Znění dopisu si můžete přečíst zde , stejně jako následné úřední rozhodnutí(doc). V této chvíli je tedy nejvyšší čas vyjádřit se, zda si Tišnované přejí supermarket na tomto místě. Osobně se domníváme, že nový supermarket do "ZaMlýna" nepatří. V současné době je okolí této lokality již zatěžováno frekventovanou státní silnicí a po výstavbě supermarketu by zde automobilů ještě znatelně přibylo. Nejsme ale žádnou profesní organizací, vše, čím se zabýváme, děláme v rámci našeho volného času. Proto jsme oslovili obyvatele, kterých se plánovaný supermarket přímo dotýká s výzvou, aby dali najevo, zda si jeho umístění "Za Mlýnem" přejí či nikoliv, a tak dali případné aktivitě na zastavení výstavby jasný impulz. Nechceme, aby se o stavbě supermarketu dozvěděli až ve chvíli, kdy již nepůjde nic změnit. Naše občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko, které funguje na dobrovolné bázi a v loňském roce založilo Ekoporadnu Tišnovsko, se kromě dalších aktivit dlouhodobě věnuje negativnímu dopadu supermarketů na život ve městě. Co konkrétně nepříznivého tyto obchody přináší městu jsme shrnuli do přehledného letáku. Na téma supermarketů diskutujeme od roku 2003 (viz. průběh kampaně na těchto stránkách), tedy od doby výstavby Penny marketu, s veřejností i zastupiteli. Rada města nechala v dubnu 2004 na náš popud zpracovat odbornou studii "Maloobchod v Tišnově - současný stav a možnosti rozvoje", jejímž autorem je RNDr. Zdeněk Szczyrba PhD. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ze studie vyplývá, že pro vyvážený rozvoj města by v Tišnově měly stát 1-2 supermarkety o celkové rozloze 1600 m2. Vzhledem k tomu, že v současné době je již jedna širokosortimentní prodejna v Tišnově provozována a druhá se začne v nejbližších měsících stavět naproti vlakovému nádraží, je předkládaný záměr zcela v rozporu s doporučením studie. V dohledné době se očekává také výstavba širokosortimentní prodejny v nové zástavbě Na Honech, kde není prozatím zajištěna základní občanská vybavenost. Celá studie je ke stažení zde.

A co si o nové výstavbě myslíte vy? Napište nám na sebevedome@tisnovsko.eu !
Za sebevědomé Tišnovsko, Mánesova 706, 666 03 Tišnov, IČ 26635160
Bankovní účet číslo 210347344/0300